Gymnasiet
 
Logga in på

Elevhälsan på Linnéaskolan
Enligt den nya skollagen skall en samlad elevhälsa erbjudas eleverna. De ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Linnéaskolans Elevhälsa har möte varje vecka.

Skolsköterska                                                                                                                           
Tillsammans med skolläkaren utgör skolsköterskan den medicinska delen av elevhälsan. Skolsköterskan arbetar under sjukvårdssekretess. Skolhälsovården omfattar alla barn från förskoleklass till åk 9. Skolsköterskan följer elevernas utveckling genom återkommande hälsobesök och hälsosamtal och erbjuder även enklare sjukvårdsinsatser.
Skolsköterska: Catrine Ekre arbetar tisdag 8-12 och onsdag 8-16.
Telefon: 0727-16 36 55 
Mejl: catrine.ekre@linneaskolan.se

Skolläkare
Linnéaskolans skolläkare är Anna Stubberöd

Specialpedagog
Specialpedagogen har lärarexamen samt en påbyggnadsutbildning i specialpedagogik. Specialpedagogen arbetar med att utveckla den pedagogiska miljön, främst för elever i behov av extra stöd. Hon arbetar med pedagogiska kartläggningar samt med att utveckla skolans organisation, arbetssätt och arbetsformer.  
Specialpedagog: Carina Sjögren arbetar tisdag/torsdag/fredag 7.30-12 och onsdag 7.30-16.
Telefon: 0522-670 252
Mejl: carina.sjogren@linneaskolan.se

Skolkurator
Skolkuratorn har kompetens inom socialt arbete och är elevhälsans psykosociala kompetens. Skolkuratorn arbetar för att främja en god psykosocial arbetsmiljö för eleverna. En del av kuratorns arbete handlar om stödjande, bearbetande, motiverande och insiktsskapande samtal. Det kan vara med elever, grupper/klasser, personal eller föräldrar.   Skolkuratorn samverkar med andra myndigheter som socialtjänst, BUP och polis.
Skolkurator: Eveline Leander Kjellberg arbetar onsdag 8-16 och torsdag 8-12.
Telefon 0727-032355
Mejl: marita.eklann@linneaskolan.se

SYV Studie och Yrkesvägledare
Till skolans SYV kan du vända dig med frågor som rör studie- och yrkesvägledning . Hon har hand om information och ansökningsförfarandet för åk 9 till gymnasiet.
SYV: Irene Nordmark arbetar måndag-fredag 7.30–12.
Telefon: 670 250
Mejl: exp@linneaskolan.se

Psykolog
Psykologen är expert på individens inre känslomässiga liv och utveckling, samspel i relationer samt gruppers och organisationer dynamiska processer.            Linnéaskolan har en psykolog knuten till sig som är behjälplig med psykologiska utredningar av elever vid behov samt med handledning av personal. Om det finns frågor som rör psykologens kompetensområde, kontakta någon i Elevhälsan som då tar ställning till ett eventuellt möte.

Rektor
Skolans rektor ingår i Elevhälsan i egenskap av ansvarig för skolverksamheten
Rektor: Anders Hedman
Telefon: 0522-670251, 0730-472858
Mejl: rektor@linneaskolan.se

Ett läsår till ända, nu laddar vi om!
Ytterligare ett läsår på Linnéaskolan är genomfört och vilka fantastiska elever vi har. De har gett oss glädje och inspiration vilket i sin tur skapar engagemang i personalen för att ge alla en bra utbildning. Alla i personalen har på ett ansvarsfullt sätt engagerat sig att göra detta möjligt. Våra resultat är mycket bra vilket stärker min uppfattning att eleverna fått en bra utbildning.

Nu är det sommar och både elever och lärare har sommarlov. Jag önskar er alla ett underbart skönt och avkopplande sommarlov. Det är ni värda!

För alla elever som nu lämnar oss önskar jag er lycka till på gymnasiet och för övriga önskar jag välkommen tillbaka i höst.

Anders Hedman
VD/Rektor
LinnéaskolanSOMMARLOV!
Nu är det sommarlov!

Läsåret 2014/2015 börjar på onsdag den 20 Augusti

******************************************************
Nedan finns en länk till Linnéaskolans skolblogg för fördjupningsgruppen

Läs elevernas artiklar från fördjupningen Skoltidningsblogg!

**********************************
LÄROPLANER
Lgr11 - Skolan är till för ditt barn
I och med starten av höstterminen 2011 trädde de nya läroplanerna och den nya skollagen i kraft. I samband med införandet av detta har Skolverket tagit fram en broschyr som riktar sig till dig som har barn i grundskolan. I den kan du läsa om skollagen, läroplanerna och den nya betygsskalan. Årskurs 9 är undantaget de nya läroplanerna detta läsår och får avsluta sin grundskola enligt Lpo94. För dig med barn i årskurs 7 och 8 finns denna broschyr tillgänglig under fliken "LADDA NER".